TABER Abrasion

TABER Abrasion

TABER Abrasion

TABER® ABRASER 352

TABER 旋转研磨仪用于耐磨试验,是世界范围内唯一得到广泛认可的设备

TABER Abrasion

TABER Abrasion

TABER® LINEAR ABRASER 364 - Typ 5750

用于磨损和划痕试验的 TABER 线性研磨仪,摩擦脱色测试仪,线性冲程,也适用于小部件